هیئت متوسلین به چهادره معصوم (ع)

ظاهرا درسال ۵۶بود که آقای حاج حسین یگانه زمینی درمنطقه خلیج خریداری ،ودرسال ۵۷اقدام به ساخت خانه می نماید ومی توان گفت اول ساکن خلیج (شماره دو) آقای حاج حسین یگانه بود .بعدها پس از پیروزی انقلاب عزیزان دیگری هم به شماره دو آمدند مانند مرحوم حاج میرزاعلی زاهد ، کربلا یی فضل الله اکبر ، کربلایی محمد حسین مسعود ، حاج حسین مسعود.مرحوم حسین جواد وکربلایی جعفر زاهد ودرسال ۵۹ حاج محمد دانا وحاج رسول دانا شهید محمد حسین داناودرسال ۶۰حاج فیض الله دانا ،حاج مهدی زاهد ،کربلایی نظر علی عشقی ،کربلایی محمد علی دانا ، کربلایی حسن بهمن ، کربلایی محمد رضا مسعود ومرحوم میرزاحسین عشقی وتعدادی دیگرازجمله که بتدریج درشماره دوخلیج ساکن شدند .
درآبان ماه ۶۰با مشاوره ای که با دوستان انجام شد به لحاظ نبود مساجد درمنطقه تصمیم برآن شد که هیئت سابق راه اندازی گردد. اولین جلسه درمنزل حاج فیض الله دانا برگزارشد وبا نقطه نظراتی که از شرکت کنندگان گرفته شد قرارشد هیئت با نامی فراترازپنج معصوم (ع) تاسیس گردد. که اعضای موسس این هیئت آقایان : حاج فیض الله دانا ،حاج حسین یگانه ، حاج حسین مسعود ، شهید محمد حسین دانا، حاج محمد وحاج رسول دانا وکربلایی محمد حسین مسعود کارخودرا آغاز نمود .برنامه های هیئت متوسلین به چهارده معصوم ع نیز همان برنامه هایی بود که درهیئت پنج تن بود به اضافه اینکه بمدت ۲۰دقیقه ترجمه آیات گفته می شد وازواعظ کمتر استفاده می گردید چون بودند عزیزان که مدت نیم ساعتی سخنرانی نمایند .
این هیئت هم درخانه ها وابتدا درمحدوده شماره دو وسپس با افزایش اعضاء به محلات دیگر هم می رفت .
ازسال ۶۰تا سال ۷۰جلسات درمنازل وازسال ۶۵تا ۷۰ایام سیزده شب محرم بصورت ثابت هرشب درمنزل حاج فیض الله دانا جلسات برگزارمی گردید.
حق عضویت هیئت چهارده معصوم درابتداماهی بیست تومان بود .وازاینکه تعدادهمشهریان درمنطقه خلیج روبه افزایش بود دنبال راه حلی بودکه بتواند به نوعی این مشکل را حل نماید .درسال ۶۳جلسه درمنزل حاج حسین مسعود برگزارشد ونتیجه براین شد که عزیزانی بصورت نقدی ویا اقساطی مبلغی درحد وسعشان بدهند تابتوان زمینی خریداری کرد واقدام به ساخت نمود .که نام نویسی صورت گرفت وعزیزان هرکدام مبالغی را تقبل نمودند که بپردازند .

درسال ۶۳با جمع آوری مبلغی اقدام به خرید زمین بمساحت ۱۳۲متر گردید لذا به لحاظ نبود نقدینگی وبدهی راجع به زمین خریداری شده اقدامی برای ساخت صورت نگرفت .

What do you think of this post?
  • Sucks (0)
  • Boring (0)
  • Useful (0)
  • Interesting (0)
  • Awesome (0)