درسال ۶۹با جلسه ای که ازتمام اعضاء دعوت بعمل آمده بود حاج آقا فیض الله دانا موضوع ساخت حسینیه را مطرح نمود که البته استقبال خوبی صورت نگرفت ولی ایشان مصمم شد که به هرشکلی شده کلنگ حسینیه را به زمین بزند
اعضای موسس حسینیه آقایان : حاج فیض الله دانا ،حاج محمد دانا وحاج رسول دانا بودندکه
 با پی گیریهایی که درشهرداری انجام دادند موفق شدند برای ساخت بصورت شفاهی مجوز بگیرند چون درآن سالها به لحاظ خارج ازمحدوده بودن نه سند می دادند ونه مجوز . ایشان تلاش فراوانی نمود تا مامورین ومسئولین شهرداری را مجاب نمود که به صورت ضمنی با ساخت حسینیه موافقت وبه مامورین خود توصیه نمایند که با تیم کاری ساخت کاری نداشته باشند .
ایشان با مبلغی ناچیزی که بود کاررا شروع نمود وحتی با تعدادی از عزیزان خیرخواه که شاید راضی نباشند نامشان برده شود (ازهمشهریها ) صحبت نمودند وتقاضای قرض دادن به حسینیه را نمودند که آنها موافقت نموده وهرکدام مبلغی به حسینیه قرض دادند وبعد هم بخش از آن را بخشیدند وبخشی هم به آنها برگردانده شد .
درزمان ساخت شخص حاج فیض الله آنچه ازنظر مادی ومعنوی درتوان داشت هزینه نمود وایشان بهمراه اخویها برای هزینه برنبودن خودشان کارگری می کردند البته تعدادی هم خداخیرشان بدهد هم دراندازه توان کمک می کردند وهم روزهای تعطیل کارمی کردند بعضی هم که ازنظر مالی وضع خوبی نداشتند تعهد به کارداده بودند ومی آمدند چند روزی کارمی کردند.
یکی ازحوادثی که درموقع بالا بردن دیوارزیرزمین وخروج خاکهای کف توسط حاج فیض الله وحاج محمد ورسول دانا اتفاق افتاد این بود که چون زمستان بود وباران زیادی آمده بود درحین کارضلع غربی دیوار یک مرتبه حدود پنج متر طول خوابید ودیوارروی حاج رسول که درکف زیرزمین بود خراب شد وپایش بشدت آسیب دید که مدت ۴۵روزاورا خانه نشین کرد.
درتابستان سال ۷۰تقریبا سقفها زده شد وبا انجام کارهای سفت کاری عملا برای برگزاری جلسات هیئت فضا آماده گردید وتقریبا از اوایل پاییز بود که برنامه های هفتگی در حسینیه شکل گرفت .
علاوه بران کارهای تکمیلی نیز به موازات پیش می رفت وحضور اعضای هیئت درحسینیه می توانست کمک های آنان رادرپی داشته باشد که بمرور تا سال ۷۱سنگ کاری کچ کاری وسایر کارها انجام شد .جادارداز زحمات کلیه عزیزان قدردانی بعمل آید.
با تکمیل ساختمان درسه طبقه زیززمین وشبستان مردانه وزنانه کارهای فرهنگی  زیادی درحسینیه آغاز شد .منجمله کلاسهای نهضت سواد آموزی وکلاسهای هنری ، خیاطی ،نقاشی ، کاربافی ، خطاطی ، رزمی وکارهای مذهبی ازقبیل آموزش قرآن درسطوح مختلف وکلاسهای احکام وحدیث درتمام ایام هفته که البته تماما بصورت رایگان دراختیار متصدیان امر بوده است که ثوابش به همه عزیزانی که به نوعی نقش داشته اند خواهد رسید.
What do you think of this post?
  • Sucks (0)
  • Boring (0)
  • Useful (0)
  • Interesting (0)
  • Awesome (0)