طرح توسعه حسینیه۱۴معصوم (ع)

شاید بیش از ۱۵سال است که اعضای محترم بویژه هیئت امناء درجهت طرح توسعه حسینیه هستند . فضای فعلی جوابگوی برنامه ها نیست ودرزمان حیات مرحوم حاج علی محمد معتمدی چند بار جهت خرید زمین مجاوربه منزل ایشان مراجعه ودرخواست فروش آن را ازایشان داشتند که این کار انجام نشد .البته ایشان می گفت بروید قیمت کنید به قیمت روز مقداری کمتر من به شما می فروشم .قیمت روزبه روزرو به افزایش وهمکاری لازم صورت نمی گرفت .تااینکه درآخربهمن سال ۹۰ برابربا مجلس ترحیم حاجیه زینت موبد درمسجد امیرالمومنین (ع)  فرزندان مرحومین عنوان داشتند که به مردم اعلام نمایید که زمین جنب حسینیه را به حسینیه وقف نموده واحسان نموده اند .
هیئت امناء ضمن تقدیر وتشکر ازفرزندان مرحومین مغفورین حاج علی محمد وحاجیه زینت موبد آرزوی سلامت وسعادت ومقبولیت این امر مهم را ازخداوند متعال آرزومنداست .ضمن اینکه درتمام اوقات نمازهای یومیه ومناسبتها که درحسینیه انجام می شود برای شادی روح این دو عزیز سفر کرده فاتحه وصلوات نثار می نمایند. خدایشان رحمت نماید .
این خبر بسیار خوبی بود ومردم بسیار خوشحال شدند وبرای فرزندان ووالدینشان دعا کردند .پس از واگذاری زمین هیئت امناء در سال ۹۱برگه هایی را بچاب رساند وزمانی را مشخص نمود که اعضاء محترم مبلغ مورد قبول خودرا دربرگه نوشته وبه هیئت امناء تحویل نمایند .بموازات حسابی هم برای همین موضوع توسط امناء گشایش یافت واعلام گردید هرزمان حدود یکصد پنجاه میلیون تومان نقدینگی درحساب آمد اقدام به توسعه خواهند نمود . که متاسفانه با گذشت حدود ۹ماه ازاین حساب تا کنون وجه قابل ملاحظه بحساب واریز نشد ه وتاکنون مبلغ ۱۲میلیون تومان به حساب ریخته شده است . امید است کسانیکه دست بخیر هستند ویا مراکزی را می شناسند که توان کمک به حسینیه را دارند ازاین اقدام دریغ نورزند.
لازم بذکر است اگر اعضای محترم ماهی ده هزار تومان هریک بحساب می ریختند ۱۲۰نفر می شد هرماه یک میلیون دویست هزار تومان وتا کنون بالای ۲۰میلیون نقدینگی داشت .

اعتقاد راسخ داریم که کمک به ساخت وتوسعه این مجموعه با وسعت برنامه ها برگ زرینی در پرونده معنوی عزیزان خواهد بود ومی تواند ذخیره ای برای قبروقیامتمان باشد.

What do you think of this post?
  • Sucks (0)
  • Boring (0)
  • Useful (0)
  • Interesting (0)
  • Awesome (0)