آش باجایش!پلوبدون دیگ که نمیشود!

درمنطقه وموقعیت مایک وقت عراق زیادآتش می ریخت،خصوصاخمپاره.چپ وراست می زد.بچه هاحسابی کفری شده بودند.
نقشه کشیدند.چندشب ازاین ماجرانگذشته بودکه دو،سه نفرازبرادران داوطلبانه رفتندسراغ عراقی ها وصبح باچند قبضه خمپاره اندازبرگشتند.پرسیدیم اینها دیگرچیست؟
گفتند:آش باجایش!پلوبدون دیگ که نمیشود.
 
برچسب ها :

نـظـرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.