کتاب پیشوای پنجم حضرت امام محمدباقر(ع) +دانلود

گزیده ای از کتاب:

تأییدات آسمانی
هم شیعه و هم سنّی روایات فراوانى را از رسول خدا نقل کرده اند که جانشینان پیامبر صلى الله علیه و آله دوازده نفرند و یکى بعد از دیگرى خواهند آمد و در بسیارى از آن ها اسامى دوازده نفر ذکر گردیده که اوّلین آنان امام على علیه السلام