کدام “آیات” بر “پرده خانه خدا” نوشته شده است؟

پرده خانه خدا ۱۴متر ارتفاع و نوار دور آن به عرض ۹۵ سانتیمتر است که از ۱۶ قطعه به شکل مربع تشکیل‌شده‌است.نوار اطراف این پرده منقش به آیات قرآن‌کریم است که در فواصل معین عبارات «یا حی و یا قیوم»، «یا رحمن و یا رحیم» و «الحمدالله رب‌العامین» با رنگ طلایی دوخته‌شده‌اند.پرده خانه خدا از