ازخدا بخواهید شمارا از بهشت خارج نکند

ازخدا بخواهید شمارا از بهشت خارج نکند

موسى بن بکر گوید: نزد امام صادق علیه السّلام بودیم. آنگاه مردى در آن مجلس گفت: از خدا بهشت را مى خواهم. امام صادق علیه السّلام فرمودند: شما در بهش