خانه بهداشت روستای ایراج نیازمند یک بهورز مرد

خانه بهداشت روستای ایراج نیازمند یک بهورز مرد

دکتر

شبکه بهداشت ودرمان خوروبیابانک درنظردارد یک نفربهورزمرد جهت خانه بهداشت روستای ایراج ازبینمتقاضیان واجد شرایط ساکن درروستاهای جنوبی استخدام نماید.متقاضیان واجد شرایط میتوانندحداکثرتاپایان وقت اداریمورخ۲۰/۱۰/۹۳بادردست داشتن مدارک لازم به واحدآموزش بهورزی یا کارگزینی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خوروبیابانکمراجعه نمایند.شماره تماس۴۶۳۲۲۰۳۰داخلی:۱۰۱و۱۰۶

شرایط ثبت نام:

۱- اصل مدرک تحصیلی دیپلم یافوق دیپلم مبارزه بابیماریهابهداشت محیط-بهداشت حرفه ای داشته باشند.

۲-حداکثر سن برای دارندگان مدرک فوق دیپلم ۲۸ سال تمام ودیپلم۲۶سال تمام میباشد.مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقایانبراساس کارت پایان خدمت میباشد.

تبصره۱:سن داوطلب داری مدرک تحصیلی دیپلم با درنظرگرفتن مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقایان براساس کارت پایانخدمت نبایداز۲۸سال تجاوز نماید.

تیصره۲:سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه تعیین می گردد.

۳-موفقیت درآزمون کتبی ومصاحبه که توسط مرکزبهداشت استان بعمل خواهد آمد.

۴-تائیدیه هسته مرکزگزینش دانشگاه

۵-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم ازخدمت

۶-سکونت درروستای ایراج پس ازگذراندن فرآیند استخدام

منبع:سفیرخور

برچسب ها :

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.