شاگردان حضرت عبدالعظیم(ع) را بهتر بشناسید!

شاگردان حضرت عبدالعظیم(ع) را بهتر بشناسید!

حضرت عبدالعظیم از دو امام، نقل حدیث مستقیم دارد و نقل روایت وى از امام رضا(ع) مشکوک است.

حضرت عبدالعظیم
حضرت عبدالعظیم از دو امام، نقل حدیث مستقیم دارد و نقل روایت وى از امام رضا(ع) مشکوک است. اینک تعبیراتى را که در روایات حضرت عبدالعظیم از ائمه و دیگر اساتیدش دیده مى‏شود، به جهت شناخت شیوه نام بردن از ایشان، براساس مسند روایاتشان، گزارش مى‏ نماییم:

محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن على بن ابى‏طالب(ع) (سه مورد) = محمد بن على بن موسى = محمد بن على (دو مورد) = محمد بن على الرضا(ع) (سه مورد) = ابوجعفر محمد بن على بن موسى (دو مورد) = ابوجعفر محمد بن على الرضا(ع) (۵ مورد) = ابوجعفر محمد بن على (۵ مورد) = ابوجعفر الثانى (۴ مورد) = ابوجعفر (سه مورد).
على بن محمد بن على الرضا(ع) = على بن محمد بن على بن موسى (دو مورد) = على بن محمد العسکرى = ابوالحسن على بن محمد العسکرى (۴ مورد) = ابوالحسن العسکرى (۴ مورد) = ابوالحسن الثالث (۵ مورد) = ابوالحسن.

ابوالحسن الرضا(ع) (دو مورد) (چنان‏که قبلاً گذشت، این دو مورد ظاهراً تصحیف بوده و مراد ابوالحسن سوم یعنى امام هادى(ع) است).

همچنین از این محدثان نیز ایشان نقل حدیث کرده ‏است:

ابراهیم بن ابى محمود (۶ مورد)، احمد بن عیسى العلوى، اسحاق الناصح مولى جعفر، حرب، الحسن بن الحسین العرنى (۴ مورد)، الحسن بن الحسین العمرى (ظاهراً تصحیف العرنى باشد)، الحسن بن الحسین، الحسن بن الحکم النخعى (۲ مورد)، الحسن بن عبداللّه بن یونس بن ظبیان، الحسن بن محبوب (سه مورد)، الحسین بن على، الحسین بن المیاح، سلیمان بن سفیان، سلیمان بن جعفر الجعفرى، سلیمان بن حفص المروزى، سهل بن سعد، صفوان بن یحیى، عبدالسلام بن صالح الهروى، على بن أسباط (هشت مورد)، على بن الحسن بن زید بن على بن ابى‏طالب، مالک بن عامر (دو مورد)، محمد بن ابى‏عمیر، محمد بن الفضیل (دو مورد)، محمد بن على بن محمد بن کثیر، محمد بن عمر بن یزید، محمد بن عمر (دو مورد)، محمود بن ابى‏البلاد، موسى بن محمد (دو مورد)، موسى بن محمد عجلى، هشام بن الحکم، یحیى بن سالم، ابن ابى عمیر (سه مورد)، ابن اُذنیه، ابن محبوب، أبیه.

شاگردان حضرت عبدالعظیم(ع)
ابراهیم بن على، ابراهیم بن هاشم، احمد (چهار مورد)، احمد بن ابى عبداللّه البرقى (۶ مورد)، احمد بن ابى عبداللّه (سه مورد)، احمد بن الحسن، احمد بن محمد بن ابى عبداللّه، احمد بن محمد بن خالد البرقى (دو مورد)، احمد بن محمد (دو مورد)، احمد بن محمد بن خالد (سه مورد)، احمد بن مهران (۱۲ مورد)، البرقى (چهار مورد)، بعض اصحابنا، بکر بن صالح الضبى (سه مورد)، حسین بن ابراهیم العلوى (سه مورد)، حمزه بن القاسم العلوى، سهل بن زیاد (پنج مورد)، سهل بن زیاد الادمى (۱۶ مورد)، سهل بن زیاد آدمى الرازى ابوسعید، سهل بن جمهور (سه مورد)، سهل (هفت مورد)، صالح بن فیض عجلى ساوى (دو مورد)، عبداللّه بن الحسین العلوى، عبداللّه بن محمد العجلى، عبیداللّه بن موسى، عبیداللّه بن موسى الرویانى (سه مورد)، ابوتراب عبیداللّه بن موسى الرویانى (۵ مورد)، ابوتراب محمد بن عبداللّه بن موسى الرویانى (ظاهراً تحریف و تصحیف شده باشد) عبداللّه بن موسى (ظاهراً تصحیف شده باشد)، ابوتراب عبداللّه بن موسى الرویانى (ظاهراً تصحیف شده باشد) محمد بن خالد (دو مورد)، محمد بن خالد البرقى، محمد العلوى العریضى، نوفلى.

تأکید بر این نکته لازم است که گزارش اساتید و شاگردان حضرت عبدالعظیم(ع) براساس مجموعه روایات موجود در مسند عبدالعظیم حسنى، تألیف آقاى عزیزاللّه عطاردى – علیرضا هزار، ارائه شده و وحدت برخى از روایات و یا تتبع‏جدید، مورد نظر نبوده است.

باشگاه خبرنگاران

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.