عارفی که سی سال استغفر الله می گفت!

عارفی که سی سال استغفر الله می گفت!


استغفرالله

عارفی سی سال مرتب ذکر می گفت: استغفر الله …
مریدی به او گفت: چرا این همه استغفار می کنی، ما که از تو گناهی ندیدیم.
جواب داد: سی سال استغفار من به خاطر یک الحمدلله نابجاست!
روزی خبر آوردند بازار بصره آتش گرفته، پرسیدم: حجره ی من چه؟
گفتند: مال شما نسوخته…
گفتم: الحمدلله …
معنیش این بود که مال من نسوزد، مال مردم به درک!
آن “الحمدلله” از سر خودخواهی بود نه خداخواهی….

نـظـرات

 • به ابجد دین ۶۴ دین پروردگار پیامبر و امام خود را مشخص کنید به ابجد دین ۶۴ الله محمد علی ۶۴
  گوهر بهر ولاء علی آئینه تمام نمای قائم آل محمدی حقا که تو داماد احمدی گنج نهان بارگه کبریا علی زیر نگین توست همه ما سوا علی هفت آسمان به درت سجده میبرند ای خاک پای جا نمازت توتیای چشم عارفان علی ای نور جاودانه ارضو سماء حسنه خدا درآئینه ات جلوه میکشد جلوه نمای مکتب شیعه مولاءعلیست ای جلوه گاه نور جمال کبریاء یا علی هم آئینه رسالتو هم آئینه امامتی اقیانوس نبی بحر کرامتی هم آئینه خدا در قیامتی جانم به فدایت که بهر عنایتی روزه پیروزی به کعبه علی دوشه نبی روز ه محشر هم لوای حمد بر دوشه علی کیست در این تصویر در آئینه احمد علی شب نشین عرش بوده پرده دار عالمی با نبی همراز سبحان الذی اسری علی پرده دار لو کشف مولاء علیست پاک میکرد اشک را تا سحر مولا علی غربت نیمه شب او که خشمش بود خود آئینه غمها علی صهر ابن عم وصی مصطفی حله پوش هل اتایو انماوارث گنجینه سره قضاء قابل تشریف قول لافتی بت شکن در کعبه بر دوش نبی مصطفی این مرتضی وارث کل تمام انبیاست وارث گنجینه سر قضاء قابل تشریف قوله لافتی مولا علیست صاحب لاسیف بر ارباب معرفت دین خدا صاحب تیغ ولایت ذالفقاری یا علی قابل تشریف قول لافتی مولا علیست در حرم همچون خلیل الله گشته بت شکن آنکه پا بنهاده بر دوش نبی جانشین خاتم پیغمبرانی یا علی شاه مردان شیر یزدان زاده محراب کعبه این علیست حاتفی گفت دیدم من آن کتف نبی دوره خاتم تا به شانه بودعلیا” یا علیا” یا علیا” یا علی آتشه عشقی که ابراهیم را بر گرفت کعبه را در هم شکست بتها به دوشه مصطفا بت شکن مثل احمد عشق زهرا ثاقی کوثرعلی ست شاهنشه سریر ولایت علی قل انما ولی یکموالله علیست برتر از عالم خداست نایبش تنها علی مرتضاست وارث کل تمام انبیاست دوست دارد خدا زیبا علی در رکوع بخشیدانگشتر به سائل شاه مردان شیر یزدان این علی در باغ نبی باغبان چشمه کوثر سه قایتی شاهراه حق تو هستی در سلوک کاینات پرورده بدامن خود مصطفا عجب گلی صحر ابن عم وصی مصطفی حله پوش حل اتایو انما وارث گنجینه سره قضاء قابل تشریف قول لا فتی مولاء علیست شاه راه حق تو هستی در سلوک کائنات پرورده به دامن خود مصطفی عجب گلی گل کوثر گل کعبه شاه ولایت علی به ثنای اسم اعظم شده چون علی محمدبدرید کعبه از هم شده بت شکن به کعبه اسدالله اعظم بت شکن در کعبه بر دوش نبی وارث خاتم بوود مولاء علی گفت پیغمبر به کعبه اینچنین نیست جز حیدر امیر المومنین امیرالمومنین در کعبه دوشش کسی غیر از علی نیست وارث خاتم پیغمبران مولاء علیست وارث کل تمام انبیاء مولاء علیست حاتفی گفت دیدم من آن کتف نبی دوره خاتم تا به شانه بود علیا” یا علیا” یا علی هم ثاقی کوثر علی هم جان پیغمبر علی هم وارث خاتم علی علی در کعبه چون آمد به دنیا شکاف کعبه می گوید همین را بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست با هر تپشی که در دله آگاه است یک نغمه لا اله الا الله است تو حیدو نبوتو امامت هر سه در گفتن یک علی ولی الله است در روزه غدیر خم نور حق پیدا شد وز جهازه اشتران منبری بر پا شد بگرفت محمد چو علی را سر دست سوگند به ذات حق که حق پیداشد حاتفی گفت دیدم من آن کتف نبی گرد خاتم با به شانه بود علیا” علیا” یا علی علی در کعبه چون آمد بدنیا شکاف کعبه میگوید همین را مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسوله خدا بارها گفت محمد که علی جانه منست هم بجانه علیو جانه محمد صلوات به ثنای اسم اعظم شده چون علی محمد بدرید کعبه از هم شده بت شکن به کعبه اسدالله اعظم در نشستی که با احبا بود صحبت از ارزش تولی بود گفته شد ارزش ولای علی بی کمو کاست جانه حضرت زهراء بود شیر حق تا دید دستو پهلویش کبود دستو پهلویش چرا کشته کبود حضرت محسن شهید این ولایت گشته بود شش ماه نبود میخ سه شعله در رفت بر گلویش شد کبود اولین شهید ولایت فاطمه با علی حضرت محسن بود کشته شد زهرای اعطهر زان سبب گفته در قرآن تمامه آیه ها حق با علیست آتش به خانه ی مولا بهانه بودمقصود خصم کشتن بانوی خانه بوداز آن همه سفارش پیغمبر خداپاداش دوستی با علی تازیانه بود در نشستی که با احبا ء بود صحبت از ارزش تولی بود گفته شد ارزشه ولای علی بی کمو کاست جانه حضرت زهراء بود اسوه تقوای و ایمانه ناب قائمه آل محمد یاور زهرا علیست چه مبارک سحری بودو چه فرخنده شبی لیله ” القدر به کعبه وصی دوشه نبی علی در کعبه چون آمد بدنیا شکاف کعبه میگوید همین را مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسوله خدا

 • نفس زکیه ۲۳۲ +۳۵۱ قرآن = ۵۸۳ پنج تن آل عباء ۵۸۳ شبکه نور ۵۸۳ این عدد نورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان بحق اهل بیت پیامبرند علم ابجد قرآن تقدیم میکند دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کند یک بی نماز ذاتش خراب است و شیطان بر روح پلیدش سایه افکنده بخاطر ۵۴۱با سایه شیطان ملحد۵۴۱ سنگین شده سعی کنید خود را نجات دهید با ذکر استغفرالله ربی و اتوب الیه
  خداوند دوست واقعی انسان هاست وفقط به بی نمازها پس گردنی محکم خواهد زد هم در دنیا خار و ذلیل هم در آخرت از زیانکاران خواهند بودخسر الدنیاوالاخره” روز قیامت۷۴درصد انسانها بخاطر بی نمازی به دوزخ میروند
  به ابجدمحمد ۹۲+۱۸ ذالحجه” غدیر خم= ۱۱۰ کعبه ۹۷+۱۳ رجب تولید مولاء در کعبه = ۱۱۰ نماز ۹۸+۱۲ امام=۱۱۰بحق ۱۱۰دین الهی۱۱۰اهل دینی۱۱۰حامیان ۱۱۰علی ۱۱۰ حامیان۱۱۰دین الهی۱۱۰ اهل دینی ۱۱۰بحق۱۱۰ علی۱۱۰جلوه الله ۱۱۰جهانه الهی ۱۱۰ صبحی ۱۱۰به ابجد اسلام۱۳۲+۹۲محمد +۱۱۰علی علی+۱۷ نماز+۱۴ معصوم =۳۶۵ روز سال ۵+۶+۳=۱۴ معصوم ۳۶۵+۲۰ محمد=۳۸۵ شیعه پیامبرفرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد علم ریاضی قرآن به ابجد فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه ۳۸۵شیعه۳۸۵فلسفه دین الله۳۸۵مردعالم۳۸۵اسلام واقعی الله۳۸۵مهدی امام حق دین ها۳۸۵مرد عالم ۳۸۵باعقل کل اسلام۳۸۵یاجمال الهی امام مهدی۳۸۵ بقبله عالم اهلدین۳۸۵سربازانه مهدی۳۸۵مردعالم۳۸۵ فلسفه دین الله۳۸۵با قانون الهی دین الله۳۸۵شهیدالله ۳۸۵ شهید ۳۱۹اسلام واقعی۳۱۹فلسفه دین الله ۳۸۵شهید بدین۳۸۵ شهید الله ۳۸۵ شهید۳۱۹دین ناب محمد علی ۳۱۹ فلسفه دین ۳۱۹ +۶۶ الله =۳۸۵شیعه ۳۸۵دین ناب الله محمد علی ۳۸۵ با آل قرآن ۳۸۵مهدی امام حق دین ها ۳۸۵«نفس زکیه ۲۳۲ +۳۵۱ قرآن = ۵۸۳ پنج تن آل عباء ۵۸۳ شبکه نور ۵۸۳ این عدد نورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان بحق اهل بیت پیامبرندما از کسانی هستیم که می‌دانیم و دشمنان ما از کسانی هستند که نمی‌دانند و شیعیان ما صاحبان خردند.»این سخن امام ششم شیعیان، امام جعفر صادق علیه السلام است که مرحوم کلینی در جلد اول کافی آن را نقل نموده است
  خداوند سال را بخاطر ۵ تن و ۱۲ امام و ۱۴ معصوم سال را ۳۶۵ روز قرار داد ضرب این سه عدد هر کدام در خودش جمع سه ضرب میشود ۳۶۵ روز سال ارزش بعالم ۶۵۱ -۵۴۱ عمر و ابوبکر= ۱۱۰ مولاء علی۱۱۰ دین الهی ۱۱۰ نام شیعه چندین بار در قرآن آمده ولی نام فرقه شما یک بار هم نیامده حق را باید قبول کرد مگه آدم نباشی حیوان باشی بحیوان صفت ابله ملحده ۷۷۲-۵۴۱ عمر ابوبکر=۲۳۱ ابوبکر رکب وبا بر عکس بخوان ابوبکر رکب وبا دو سال خلافت نکرده ازدنیا رفت یکی از وهابی ها گفت من فکر کردم ۱۴۵۰ سال خلافت کرده آخه اسم مولوی ما ابوبکر بود هر وقت میپرسیدم میگفت ۱۴۵۰ سال عمر رمع گوسفند ده سال خلافت نکرد دوسال بعد از همین مولوی پرسیدم چرا مسجد نمیری گفت جوانان شیعه شده اند و مرا توی راه کتک میزنند۷۷۱ اشرار دینه۷۷۱-۱۱۰ دین الهی = ۶۶۱ عثمان با پلید ترین ملحده ۷۷۱-۱۱۰دین الهی =۶۶۱ عثمان
  به ابجد گرگ خبیث۱۳۱۲ -۱۱۰ دین الهی= ۱۲۰۲ سه خلیفه گرگ خبیث بوده اند اینم آیه قرآن به ابجدسه خلیفه۱۲۰۲ان من المجرمین منتقمون ۱۲۰۲قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت انتقام میگیریم
  پرتگاه منافقا ۸۷۸-۳۳۷ محمد علی فاطمه = ۵۴۱ عمر ابوبکر۵۴۱ سقوط بدین کفر ۵۴۱ فتنه ها ۵۴۱ اهله شر۵۴۱ دشمنه اسلامی۵۴۱ سقوط بدین کفر ۵۴۱ احمق اهله قرآن ۵۴۱مارقان احمق ۵۴۱ منافق کوردلی ۵۴۱دام ها شیطان پلید ۵۴۱تلاشی ۵۴۱منافق کوردلی ۵۴۱بله دشمن علی۵۴۱عمر ابوبکر ۵۴۱ ظالم۹۷۱-۴۳۰ مقصر = ۵۴۱ عمر ابوبکر۵۴۱سقوط بدین کفر ۵۴۱ کافر پلید دین اسلام ۵۴۱ کفار پلید دین اسلام ۵۴۱ مجرمین بدین اسلام ۵۴۱ فتنه ها ۵۴۱ اهله شر۵۴۱

  با پرتگاه اهل دین اسلام ۸۵۱-۵۴۱ عمر ابوبکر = ۳۱۰ عمر ظالم ۹۷۱- ۳۱۰ عمر = ۶۶۱ عثمان ۶۶۱مردان رجس یا ابله پلید۶۶۱عثمان۶۶۱ -۹۷۱ ظالم = ۳۱۰ یامردان رجس ملحد ۶۵۱ بله اسراف کاران ۶۵۱ مردانه فاسده دینه اسلام ۶۵۱-۱۱۰دین الهی=۵۴۱ فتنه ها ۵۴۱ مکافات۵۴۱ عمرابوبکر۵۴۱ اهله شر۵۴۱ آفت کلی ۵۴۱ آفتین ۵۴۱ کافر پلید دین اسلام ۵۴۱ مجرمین بدین اسلام ۵۴۱ کفار پلید دین اسلام ۵۴۱
  دروغ گویان دین اسلام ۱۴۷۳-۲۷۱ منافق = ۱۲۰۲ عمر ابوبکر عثمان ۱۲۰۲ اینم آیه قرآن ۱۲۰۲ ان من المجرمین منتقمون ۱۲۰۲ ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت به ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت ۱۵۵۳-۳۵۱ قرآن = ۱۲۰۲ عمر ابوبکر عثمان ۱۲۰۲ بکافران محض۱۲۰۲ احمق پلیدی دشمن خدا ۱۲۰۲ ارتش کفار ۱۲۰۲ بخیانت کاران ابله ۱۴۷۳-۲۷۱ منافق = ۱۲۰۲ عمر ابوبکر عثمان ۱۲۰۲ اینم آیه قرآن ۱۲۰۲ ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفتبه ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت ۱۵۵۳-۳۵۱ قرآن = ۱۲۰۲ عمر ابوبکر عثمان ۱۲۰۲ بکافران محض۱۲۰۲ احمق پلیدی دشمن خدا ۱۲۰۲ ارتش کفار ۱۲۰۲ بخیانت کاران ابله۱۴۷۳ -۲۷۱= ۱۲۰۲ -بخیانت کاران ابله۱۴۷۳ – ۲۷۱ منافق =۱۲۰۲ عمر ابوبکر عثمان ۱۲۰۲ اینم آیه قرآن ۱۲۰۲ ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت
  به ابجد بدعت کنندگان ۶۵۱-۱۱۰دین الهی=۵۴۱ عمر ابوبکر ۵۴۱فتنه ها۵۴۱اهله شر۵۴۱دشمنه اسلامی ۵۴۱عمرابوبکر ۵۴۱فتنه ها۵۴۱دشمنه اسلامی۵۴۱مکافات۵۴۱آفت کلی۵۴۱ پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها۵۴۱عمر ابوبکر ۵۴۱ کافر پلید دین اسلام ۵۴۱ مجرمین بدین اسلام ۵۴۱ کفار پلید دین اسلام ۵۴۱ اهله شر ۵۴۱ فتنه ها ۵۴۱ عمر ابوبکر ۵۴۱ ظالم ۹۷۱-۴۳۰ مقصر=۵۴۱عمر ابوبکر۵۴۱
  قال رسوالله هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد { قال رسوالله} کتابی الله وعترتی۱۵۸۷-۱۲۰۲ عمر ابوبکرعثمان =فرقه ۳۸۵شیعه۳۸۵ پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه ۳۸۵ شیعه ۳۸۵مرد عالم ۳۸۵ شهید بدین ۳۸۵علی۱۱۰-۴۹۵بمب اتمی =۳۸۵ شیعه ۳۸۵ با منجی علم اسلامی۳۸۵ با اسلام ناب محمد علی ۳۸۵ مذهب اسلام محمدی۳۸۵
  به ابجد راز قرآن ۵۵۹-۵۴۱ فتنه ها = ۱۸ ذالحجه” غدیر خمبه ابجد بدعت کنندگان ۶۵۱-۱۱۰ دین الهی = ۵۴۱ فتنه ها ۵۴۱ اهله شر ۵۴۱ دشمنه اسلامی ۵۴۱ مکافات ۵۴۱ آفت کلی ۵۴۱عمر ابوبکر۵۴۱ پیامبر فرمود بعداز من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها ۵۴۱ عمر ابوبکر ۵۴۱ کافر پلید دین اسلام ۵۴۱ مجرمین بدین اسلام ۵۴۱ کفار پلید دین اسلام ۵۴۱ اهله شر ۵۴۱ فتنه ها ۵۴۱ عمر ابوبکر۵۴۱ ظالم ۹۷۱-۴۳۰ مقصر = ۵۴۱عمر ابوبکر ۵۴۱ عمر ابوبکر بارها در جمع یاران خود را ملامت نموده چرا حق علی و فاطمه را باغ فدک را غصب نمودند و بدعتها در دین نمودند خود را بسیار ملامت مینمودند عمر میگفت بدعت کردم ۷۴۰ -۴۳۰ مقصر = ۳۱۰ عمر بدعت کردم ۷۴۰ مقصر عمر ۷۴۰ بدعت کردم ۷۴۰ مقصر عمر ۷۴۰ توجه شمارا به معادله و صیغه بدعت جلب می کنم به ابجد دین بدعتا ۵۴۱ عمر ابوبکر۵۴۱ بدعتی پلیدیه ۵۴۱ بدعتگر ۶۷۶-۱۳۵ دینه الله۱۳۵ فاطمه ۱۳۵ = ۵۴۱ عمر ابوبکر۵۴۱ بدعتگرهای پلیدا ۷۳۷-۱۹۶ دین اسلام ۱۹۶ ضرب ۱۴ معصوم ۱۹۶ = ۵۴۱
  بدعتگرانی ۷۳۷-۱۹۶ دین اسلام = ۵۴۱ عمر ابوبکر ۵۴۱ بدعت کرد ۷۰۰-۴۳۰ مقصر = ۳۷۰ شیطان +۱۷۰ آل سعود= ۵۴۱ عمر ابوبکر۵۴۱ بدعت کردی ۷۱۰-۶۶۱ عثمان = ۴۹ عمر ابوبکر ۴۹ به ابجد صغیر ۴۹ شجره ملعونه ۴۹ابوبکر عمر۴۹ عمر میگفت ۷۴۰ بدعت کردم ۷۴۰-۴۳۰ مقصر = ۳۱۰ عمر مقصر عمر ۷۴۰ به ابجد کبیر ظالم ۹۷۱ -۴۳۰ مقصر = ۵۴۱ عمر ابوبکر پرتگاه منافقا ۸۷۸-۳۳۷ محمد علی فاطمه = ۵۴۱ عمر ابوبکر۵۴۱ فتنه ها ۵۴۱ اهله شر۵۴۱ دشمنه اسلامی۵۴۱ سقوط بدین کفر۵۴۱عمر ابوبکر۵۴۱ دشمنه اسلامی۵۴۱ فتنه ها ۵۴۱
  با پرتگاه اهل دین اسلام ۸۵۱-۵۴۱ عمر ابوبکر = ۳۱۰ عمر ظالم ۹۷۱- ۳۱۰ عمر = ۶۶۱ عثمان ۶۶۱مردان رجس یا ابله پلید۶۶۱ بدتره پلیدیها ۶۶۱عثمان۶۶۱ -۹۷۱ ظالم = ۳۱۰ عمر= یامردان رجس ملحد ۶۵۱ بله اسراف کاران ۶۵۱ مردانه فاسده دینه اسلام ۶۵۱-۱۱۰دین الهی=۵۴۱ فتنه ها ۵۴۱ مکافات۵۴۱عمرابوبکر۵۴۱ اهله شر۵۴۱ آفت کلی ۵۴۱ آفتین ۵۴۱ کافر پلید دین اسلام ۵۴۱ مجرمین بدین اسلام ۵۴۱ کفار پلید دین اسلام ۵۴۱
  دروغ گویان دین اسلام ۱۴۷۳-۲۷۱ منافق = ۱۲۰۲ عمر ابوبکر عثمان ۱۲۰۲ اینم آیه قرآن ۱۲۰۲ ان من المجرمین منتقمون ۱۲۰۲ ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت به ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت ۱۵۵۳-۳۵۱ قرآن = ۱۲۰۲ عمر ابوبکر عثمان ۱۲۰۲ بکافران محض۱۲۰۲ احمق پلیدی دشمن خدا ۱۲۰۲ ارتش کفار ۱۲۰۲ بخیانت کاران ابله ۱۴۷۳-۲۷۱ منافق = ۱۲۰۲ عمر ابوبکر عثمان ۱۲۰۲ اینم آیه قرآن ۱۲۰۲ ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفتبه ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت ۱۵۵۳-۳۵۱ قرآن = ۱۲۰۲ عمر ابوبکر عثمان ۱۲۰۲ بکافران محض۱۲۰۲ احمق پلیدی دشمن خدا ۱۲۰۲ ارتش کفار ۱۲۰۲
  بخیانت کاران ابله۱۴۷۳ -۲۷۱= ۱۲۰۲ -بخیانت کاران ابله۱۴۷۳ – ۲۷۱ منافق =۱۲۰۲ عمر ابوبکر عثمان ۱۲۰۲ اینم آیه قرآن ۱۲۰۲ ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت
  به ابجد بدعت کنندگان ۶۵۱-۱۱۰دین الهی=۵۴۱ عمر ابوبکر ۵۴۱فتنه ها۵۴۱اهله شر۵۴۱دشمنه اسلامی۵۴۱عمرابوبکر ۵۴۱فتنه ها۵۴۱دشمنه اسلامی۵۴۱مکافات۵۴۱آفت کلی۵۴۱ پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها۵۴۱عمر ابوبکر ۵۴۱ کافر پلید دین اسلام ۵۴۱ مجرمین بدین اسلام ۵۴۱ کفار پلید دین اسلام ۵۴۱ اهله شر ۵۴۱ فتنه ها ۵۴۱ عمر ابوبکر ۵۴۱ ظالم ۹۷۱-۴۳۰ مقصر=۵۴۱عمر ابوبکر۵۴۱
  زیبا ترین داستان قرآن مثل غدیر خم حضرت مسیح بشارت به آمدن «فارقلیط»که به علم ریاضی قرآن فارقلیط ۴۶ منظور محمد ۲۰+۲۶ علی جانشین بحق رسول خدا ۴۶ با کلام وحی ۴۶میباشدبه ابجد ماه ۴۶ لا اله الا الله ۴۶ +ماه ۴۶= ۹۲محمد ۹۲+۱۸ذالحجه غدیر خم = ۱۱۰ علی۱۱۰ دین الهی ۱۱۰علی را به عنوان جانشین انتخاب نمود در تمام کتب اهل سنت موجود میباشد قرآن میفرماید انی جاعلک لناس اماما خداوند میفرماید ما امام را انتخاب میکنیم و در غدیر خم مولاء علی توسط پیامبر انتخاب گردید در کتب اهل سنت نیز موجود میباشد
  عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلى (۲۱۹هـ)
  از روات صحیح بخاری، مسلم، أبو داود، الترمذی، النسائی، ابن ماجه
  عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلی أبو عثمان الصفار البصری ثقه ثبت.
  تقریب التهذیب، ابن حجر، ج۱، ص۳۹۳، رقم: ۴۶۲۵
  حماد بن سلمه (۱۶۷هـ)
  از روات صحیح بخارى (تعلیقا)، مسلم، أبو داود، الترمذی، النسائی، ابن ماجه.
  حماد بن سلمه بن دینار البصری أبو سلمه ثقه عابد أثبت الناس فی ثابت.
  تقریب التهذیب، ابن حجر، رقم: ۱۴۹۹
  علی بن زید بن جدعان (۱۳۱هـ)
  از روات صحیح مسلم و بقیه صحاح سته و بخارى در أدب المفرد.
  علی بن زید بن جدعان التیمی البصری الضریر أحد الحفاظ.
  الکاشف، ذهبی، ج۲، ص۴۰، رقم: ۳۹۱۶
  عدی بن ثابت (۱۱۶هـ)
  از روات بخاری، مسلم، أبو داود، الترمذی، النسائی، ابن ماجه
  عدی بن ثابت الأنصاری عن أبیه والبراء وابن أبی أوفى وعنه شعبه ومسعر وخلق ثقه.
  الکاشف، ذهبی، ج۲، ص۱۵، رقم: ۳۷۵۸
  براء بن عازب (بعد از ۷۰هـ)
  صحابی
  الکاشف، ج۱، ص۲۴۶، رقم:۵۴۶
  خطیب بغدادی نیز این روایت را با سندی صحیح از ابوهریره نقل کرده است.تاریخ بغداد، ج ۸، ص ۲۸۹، ناشر: دار الکتب العلمیه – بیروت.
  [۲] . ترمذی، محمد بن عیسی، بیروت، دارالفکر، ج۱۲، ص۱۷۵٫
  [۳] . المصنف، ابن ابی شیبه، ج۷، ص۴۹۵، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۹٫
  [۴] . معجم الکبیر، طبرانی، ج۴، ص۴٫
  [۵] . معارج/۱٫
  [۶] . تفسیر اللباب، ابن عادل، ج۱۵، ص۴۵۶؛ ارشاد العقل السلیم، محمد بن محمد العمادی (ابوالسعود) ج۶، ص۳۷۶٫
  [۷] . الدر المنثور، جلال الدین سیوطی، ج۳، ص۳۲۳٫
  [۸] . تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر، محقق سامی بن محمد، ج۳، ص۲۸، دارطیبه للنشر، ۱۴۲۰٫
  [۹] . روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، آلوسی، ج۵، ص۶۷ ـ ۶۸٫
  [۱۰] . فتح القدیر، آلوسی، ج۶، ص۲۰٫
  [۱۱] . مفاتیح الغیب، فخر رازی، ج۶، ص۱۱۳٫
  [۱۲] . امالی، المحاملی(۲۳۵ ـ ۳۳۰)، اسماعیل بن محمد، ج۱، ص۳۶، دار ابن القیم و المکتبه الاسلامیه، ۱۹۹۱م.
  [۱۳] . الکنی و الاسماء، الدولابی(۲۲۴ ـ ۳۱۰)، احمد بن حمادبن سعید، ج۵، ص۳۸، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۰٫
  [۱۴] . شرح مذاهب اهل السنه، ابن شاهین (۳۸۵٫ق)، احمد بن عثمان، ج۱، ص۱۰۴، مصر، مؤسسه قرطبه، ۱۴۱۵٫
  [۱۵] . المستدرک علی الصحیحین، الحاکم، ابو عبدالله محمد بن عبدالله ، ج۳، ص۱۰۹٫
  [۱۶] . همان، ص۱۱۰٫
  [۱۷] . مجمع الزوائد و منبع الفوائد، الهیثمی(۸۰۷ق)، نورالدین علی بن ابی بکر، ج۹، ص۱۰۳، بیروت دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۸٫
  [۱۸] . همان، ص۱۰۴٫
  [۱۹] . سیر اعلام النبلاء، الذهبی(۷۴۸)، شمس الدین محمد بن احمد، ج۸، ص۲۰۰٫ موسسه الرساله، ۱۴۱۳٫
  [۲۰] . همان، ص۳۳۵٫
  [۲۱] . لسان المیزان، ابن حجر العسقلانی، ج۱، ص۳۳۵٫
  [۲۲] . سیر اعلام النبلاء، ج۱۹، ص۳۳۱٫
  [۲۳] . السیره النبویه، اسماعیل بن کثیر(۷۴۱)، تحقیق مصطفی عبدالواحد، ج۴، ص۴۱۷ ـ ۴۱۹، دارالمعرفه للطباعه و النشر بیروت، ۱۳۹۶٫
  [۲۴] . تاریخ دمشق، الشافعی، ابی القاسم علی بن الحسن (ابن عساکر) (۵۷۱ق)، دارالفکر، ج۴۲، ص۲۳۳٫
  [۲۵] . مصنف، ابن ابی شیبه، ج۷، ص۵۰۳٫
  [۲۶] . سرّ العالمین و کشف ما فی الدارین، الغزالی، ابوحامد، ج۱، ص۴٫
  بیعت عمر با امیرالمومنین ع در غدیر خم با سند صحیح+تصویر
  براء بن عازب مى‌گوید: در حجه الوداع همراه رسول خدا بودیم،…سپس رسول خدا صلى الله علیه و آله دست على را گرفت و فرمود: آیا من نسبت به مؤمنان از جان آنان به خودشان برتر نیستم؟ گفتند: آری، فرمود: هر کس که من مولای او بودم علی نیز مولای اوست، خداوندا دوست بدار آنکه على را دوست بدارد و دشمن بدار دشمن او را، عمر بعد از آن گفت: مبارک باشد بر تو اى علی، تو اکنون مولا و رهبر من و تمام مؤمنان هستی.
  حدثنا عَفَّانُ ثنا حَمَّادُ بن سَلَمَهَ أنا عَلِىُّ بن زَیْدٍ عن عَدِىِّ بن ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ قال: کنا مع رسول اللَّهِ ص … وَأَخَذَ بِیَدِ علی رضی الله عنه فقال: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ انى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ من أَنْفُسِهِمْ؟ قالوا: بَلَى، قال: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ انى أَوْلَى بِکُلِّ مُؤْمِنٍ من نَفْسِهِ؟ قالوا: بَلَى، قال: فَأَخَذَ بِیَدِ عَلِىٍّ فقال: من کنت مَوْلاَهُ فعلی مَوْلاَهُ اللهم وَالِ من ولاه وَعَادِ من عَادَاهُ. قال: فَلَقِیَهُ عُمَرُ بَعْدَ ذلک فقال: له هنیاء یا بن أبی طَالِبٍ أَصْبَحْتَ وَأَمْسَیْتَ مولى کل مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَهٍ.اسناده صحیح مسند احمد ج۴ص۱۸۵ و۱۸۶ .

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.