شب نشینی چه قـدر بیـن دو گنبـد زیباست*

شب نشینی چه قـدر بیـن دو گنبـد زیباست*


پوسترولادت امام حسین ع1

شب نشینی چه قـدر بیـن دو گنبـد زیباست*
در جــــوار حــــرم آل مـحـمــد زیباست*
یک طرف حضـرت شـاه و طرفی حضـرت مـاه *
گـردش دیــده و ســر هـر دو مجدد زیباست*
گـــر نـدانــی بــه کـدامـیــن حــرم اول بـروی*
گـر بـمــانــی وسـط ایــن دو مــردد زیباست*
رو بـه سوی حـرم عـشـق سـلامی بـدهـی*
نــام او را بـکـشــی یکـسـره ممتـد زیباست*
گـر که بـرگــردی و یـک بـدر ببـیـنـی به جلـو *
بـعـد از آن ذکــر ابـاالـفـضــل به ابجد زیباست*
چشم ها خیره بـخرما و رطب ها شده است*
هـر کـه یک دانـه از آن نخـل بچیـنـد زیباست*
چـون که بـا پـای برهنـه بکنی سعی و صفـا*
عکـس گنـبـد بـه نـگـاه تـو بـیـوفـتـد زیباست*
روضه هـای شب بیـن الحرمینـش درد است *
حـال هـر عـاشـق او گـر بـشـود بـد زیباست*
تشنه لـب را بـه کـنــار حـرمـش یـــاد کـنـی*
دانـه هــای گــوهــر چـشـم بـریــزد زیباست*
بـعـد از آنی که ز بـیــن الـحـرمـیـنـش بــروم *
عــزم دیـــدار رضـــا دیــدن مـشهـد زیباست…*

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.