آیا می دانید ستون اصلی دین چیست ؟

آیا می دانید ستون اصلی دین چیست ؟


اهلبیت

از این تقسیم بندی عرفی و مشهور که اعتقاد به ولایت و امامت در اصول مذهب قرار گرفته، برخی به غلط این نتیجه را گرفته اند که اعتقاد به امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام ضرورت اسلامی نداشته، ایمان اسلامی بدون آن امکان پذیر است، در حالی که نصوص دینی، خلاف این دیدگاه را اثبات می کند.
حضرت امام باقر علیه السلام فرمودند:  
پسرم، اسلام بر پنج پایه بنا شده است: بر نماز و زکات و روزه و حج و ولایت و برای هیچ کدام از چهار اصل قبلی به اندازه ولایت، سفارش نشده است.
سپس امام علیه السلام فرمودند:
ولی مردم، چهار اصل قبلی را گرفته، ولایت را رها کرده اند. ١
این روایت، اولویت ولایت را بر چهار اصل عبادی اسلام، یعنی بر نماز و زکات و حج وروزه نشان می دهد.
در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام ولایت اهل بیت علیهم السلام بالاترین حقیقت دینی معرفی شده است. آنجا که می فرمایند:
بالاترین و مرتفع ترین امر دین و کلید همه امور دینی و مدخل آنها، و مایه خرسندی خدای جهان، اطاعت از امام پس از معرفت او است.٢
در روایتی از امام صادق علیه السلام که گزارش معراج های مکرر رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم به ملکوت آسمانها است، اولویت ولایت اهل بیت بر دیگر فرائض و مبانی دین این گونه ترسیم شده است:
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صد و بیست بار به معراج رفت، در هر بار خدای بزرگ، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بیش از آن که به واجبات دینی توصیه نماید به ولایت علی و ائمه علیهم السلام توصیه می فرمود.٣
پس امر ولایت از همه واجبات دینی اوجب و از یکایک فرائض الهی مهم تر است. درجه این اهمیت چنان است که در فرمایش دیگری از رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم دوستی اهل بیت علیهم السلام اساس دین معرفی شده است.
امام صادق علیه السلام به نقل از رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم می فرمایند:
هر چیزی پایه هایی دارد و پایه اسلام، محبت ما اهل بیت است.۴
حضرت امام باقر علیه السلام در مقام بیان پایه های دین، پس از معرفی نماز و زکات و روزه و حج و ولایت به عنوان ارکان دین، در پاسخ سوال زراره که پرسید:
کدامیک از این ارکان پنج گانه افضل است، فرمودند:
ولایت از دیگر مبانی برتر است. زیرا که کلید آنها ولایت است، پیشوای الهی مردم را به روش انجام آنها راهنمایی می نماید.۵
نکته قابل توجه اینجا است که از پنج رکن (نماز، زکات، روزه، حج و ولایت) یاد شده، در چهار اصل آنها عذر موجه افراد در ناچاری ها پذیرفته است و شارع مقدس تخفیف قائل گردیده است، مانند اینکه در سفر، نماز شکسته شده، زکات تا زمانی که مال به حد نصاب نرسد واجب نبوده، روزه بر بیمار و مسافر و ناتوان واجب نیست، حج به شرط استطاعت واجب می باشد.
اما ولایت با هیچ عذری از دوش افراد برداشته نشده، در همه شرائط و حالات، افراد به معرفت و اطاعت امام، موظف بوده و بدان آزموده می گردند. ۶
حضرت امام باقر علیه السلام فرمودند:
خداوند روز قیامت، عذر کسی را که بگوید:
من از اینکه فرزندان حضرت فاطمه(سلام الله علیها) پیشوای همه مردم بوده اند خبر نداشتم، نمی پذیرد. ٧
پس زیبنده است که ما نسبت به این اصل که مهمترین رکن دینی (پس از توحید و نبوت) قلمداد شده است، توجه و اهتمام بیشتری ورزیم.

١. کافی ١٨:٢ ح ٣ و ١ و ٨.
٢. کافی ١٩:٢ ح ۵.
٣. بصائر الدرجات ٩٧:٢ – خصال ٢٣:٢.
۴. کافی ۴۶:٢ ح ٢ – بحار ٣۴٣:۶٨  ح ١۵ و ٢٨١ ح ٣۴ – محاسن: ٢٨۶ .
۵. محاسن: ٢٨۶ – تفسیر عیاشی ١٩١:١.
۶. کافی ٢٢:٢ ح ١٢ از امام صادق علیه السلام و بحار ٣٧۶:۶٨ ح ٢١ از امام باقر علیه السلام.
٧. بحار ١۴:۶٨ ح ١۵

نـظـرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.