خدایت از چه چیزی درست شده؟

خدایت از چه چیزی درست شده؟


باب العلم

کفار به امیرالمومنین گفتند:

در چه سال و تاریخى خدایت به وجود آمد ؟
امام علی (علیه السلام) فرمود ؛ خداوند وجود داشته قبل از وجود آمدن زمان و تاریخ و هرچیزى که وجود داشته .
کفار گفتند  : چه طور میشود؟ ! هرچیزى که به وجود آمده یا قبلش چیزى بوده که از او به وجود آمده ویا تبدیل شده !؟
امام على (علیه السلام) فرمود : قبل از عدد ٣ چه عددى است ؟
گفتند : ٢
امام پرسید قبل از عدد ٢ چه عددیست ؟
گفتند : ١
امام پرسید و قبل از عدد ١ ؟
گفتند : هیچ
امام فرمود چطورمیشود عدد یک  که بعدش اعداد بسیاری هست قبل نداشته باشد ولی قبل ازخداوند که خود احد و واحد حقیقى است نمیشود چیزى نباشد ؟؟
کفار گفتند: خدایت کجاست وکدام جهت قرار گرفته !؟
امام فرمود:  همه جا حضور  دارد وبر همه چیز مشرف است .
گفتند: چطور ممکن است که همه جا باشى و همه جهت اشراف داشته باشى  !
امام فرمود :
اگر شما در مکانى  تاریک خوابیده باشید صبح که بیدار شوید روشنایی را از کدام طرف و کجا می بینید ؟
کفار گفتند : همه جا و از همه طرف
امام فرمود پس چگونه خدایى که خود نور سماوات و ارض است نمیشود همه جا باشد؟؟
کفار گفتند : پس جنس خدا از نور است اما نور از خورشید است خدایت از چیست !؟چطور میشود از چیزى نباشى همه جا هم باشى قدرت هم داشته باشى !؟
امام فرمود خداوند خودش خالق خورشید و نور است آیا شما قدرت طوفان و باد را ندیده اید؟ باد از چیست که نه دیده میشود نه از چیزى است در حالى که قدرت مند است خداوند خود خالق باد است.
گفتند :خدایت را برایمان توصیف کن ، از چى درست شده ؟ آیا مثل آهن سخت است ؟ یا مثل آب روان ؟ ویا از گاز است و مثل دود و بخار است !؟
امام فرمود :
آیا تا به حال کنار مریضى در حال مرگ بوده اید و با او حرف زده أید ؟
گفتند : آرى  بوده ایم و حرف زده ایم .
امام فرمود : آیا بعداز مردنش هم بااو حرف زدید ؟
گفتند : نه چطور حرف بزنیم در حالى که او مرده ؟!
امام فرمود : فرق بین مردن و زنده بودن چه بود که قادر به تکلم وحرکت نبود؟؟
گفتند : روح  ، روح از بدنش خارج شد .
امام فرمود : شما آنجا بودید و میگویید که روح از بدنش خارج شد و مُرد؛ حال آن روح را که جلو چشم شما خارج شده برایم توصیف کنید از چه جنس و چگونه بود !؟
همه سکوت کردند .
امام على (علیه السلام) فرمود: شما قدرت توصیف روحى که جلو چشمتان از بدن مخلوق خدا  بیرون آمده را ندارید؛ چطور قادر به فهم و درک  ذات اقدس احدیت و خداى خالق روح هستید

بر گرفته از کتاب توحید نظری …نوشته حجت السلام شایان…

نـظـرات