داستان کوتاه نماز و لقمه حرام

داستان کوتاه نماز و لقمه حرام

جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی آمد و گفت سه قفل در زندگی ام وجود دارد و سه کلید از شما می خواهم.

– قفل اول اینست که دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم.

– قفل دوم اینکه دوست دارم کارم برکت داشته باشد.

– قفل سوم اینکه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.

شیخ نخودکی فرمود:

برای قفل اول، نمازت را اول وقت بخوان.

                                                           برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان .

و برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان.

جوان عرض کرد: سه قفل با یک کلید؟؟!

شیخ نخودکی فرمود : نماز اول وقت شاه کلید است …

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.