خاکبرداری نخاله اززمین اهدایی حسینیه

 خاکبرداری نخاله اززمین اهدایی حسینیه

ومن لم یشکرمخلوق لم یشکرخالق

بدینوسیله اززحمات و تلاشهای برادر بزرگوار حاج فیض الله دانا تقدیروتشکرمیگردد , که با رایزنی وپیگیری مستمرایشان باشهرداری منطقه۱۸ مجوزپاکسازی زمین اهدایی حسینیه که سالها جای ریختن نخاله های ساختمانی برخی ازهمسایگان بی ملاحظه بود , صادرگردید.

وانشاءالله تاچند روز آینده بادیوارچینی ونصب درب , این زمین برای استفاده بهتر ومطلوبترآماده میگردد.  

ازطرف هیئت امناء واعضای حسینیه۱۴معصوم (ع)

[www.14-masoum.com][www.14-masoum.com]1[www.14-masoum.com]2[www.14-masoum.com]3[www.14-masoum.com]4[www.14-masoum.com]5[www.14-masoum.com]6[www.14-masoum.com]7[www.14-masoum.com]8[www.14-masoum.com]9[www.14-masoum.com]10[www.14-masoum.com]11

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.