محبت گربه ای برای گربه ی کور

جمعى مشغول خوردن غذا بودند که هر چند دقیقه یک بار گربه اى به نزدیک سفره مى آمد و تکهاستخوانى را جلوى گربه مى انداختند و گربه به دندان مى گرفت و مى رفت تا چند بار این صحنهتکرار شد و بر ایشان جاى سئوال بود که این حیوان غذا را به کجا مى برد و چرا خودش مصرفنمى کند! یکى از افراد روى سفره براى تعقیب گربه بلند شد و پشت سر گربه حرکت کرد تا اینکهمتوجه شد که گربه به پشت بام خانه خرابه اى رفت . او هم با نردبان به پشت بام راه یافت تااینکه صحنه عجیبى را مشاهده کرد که گربه کورى در پشت بام آن منزل مخروبه زندگى مى کند واین گربه سالم برایش غذا تهیه مى کند. وقتى به نزد دوستانش برگشت با تعجب گفت عطوفتحیوانات بعضا از عطوفت بین انسانها بیشتر است آرى خداوند این محبت و نوع دوستى را در بینحیوانات هم قرار داده است تا موجود کورىدر پشت بام یک منزل متروکه هم گرسنه و تشنه نماند.

برچسب ها :

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.