نسیم ماه صیام

نسیم ماه صیام

کم کم  بساط  ماه  خدا  جمع   می شود                        دلها  ز دوری  این  ماه  شمع   می شود

شرمنده ام زفیض حضورش که چون منی                       غافل  شدم ز خیر کثیرش  به  هردمی

این  روزه داری یم  نبود جز   بهانه ای                               خواهد  خدا شنود  ز گنهکار  ناله ای  

گفتا  بیا  به  سویم  ای  بنده ی   حقیر                           درخلوتی بیا و دست دعا سوی من بگیر

گفتم  چگونه  سوی  توآیم  ندارمی                            عرضی  وآبرویی و اشکی و  محرمی

در نامه ی سیاه منی نیست جز خطا                           آیا  شود ؟  که  بیایم  به  التجا

من سالهابود به بدی خو گرفته ام                               صد حیف از فیض رخت رو گرفته ام

یک عمر من  بتو مدیونم  ای خدا                              کردی مرا صدا و نکردم من اعتنا

دادی تو نعمت بی حد خدای من                                هر درب بسته گشودی برای من

من  با  کمال  وقاحت  به  خودسری                          جز باب رحمت تو!  کوبیدم  هردری

هرگز نشد گشوده دری رویم ازقضا                          جزدرگه ی ربوبی تو ذات کبریا

من  آمدم  همه  شب  در حریم  تو                             گیرم برات دوری نار ازامین تو

من ذاکرحسینم وبس باشد این مرا                              آورده ام به نزد تو آن شاه سرجدا

بگذر خدا زجرم من ودوستان من                               بنما  کرم  زلطف  براقربای من

ماه  صیام  تو شد  رو  به انتها                                دلهای ما زمهر خودت کن توباصفا

اینان به صبح وظهر وبشام حالت رجا                          خواندند ذات اقدس تو حال بی ریا

یارب در این حسینیه  هستیم  مفتخر                          باشد بنام چار وده ازبهترین بشر

بزم عزای یک یک آنان  گرفته ایم                           مابرولایشان چو بیدار وخفته ایم

یارب  به اهلبیت  نبوت  ترا قسم                             مهرت فزون نمابه دل ما مکن توکم

ما را  محب  آل محمد ص قرار ده                                بر پیروی آل علی  افتخار  ده

درعرصه ی قیامت کبری به فاطمه                            رحمی نما وببخشا ی  ما همه

شعرت تمام کن رسولادگر بس است                          ماه صیام نسیمش به هرکس است

سروده شدتوسط رسول دانا درتاریخ پنجم مردادماه ۹۳مطابق با ۲۹ماه مبارک رمضان

برچسب ها :

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.