برچسب: جوان

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

نماز جعفر طیار فقط برای ازدواج نمی باشد بلکه برای طلب کردن حاجات مهم می باشد یعنی در صورتی که حاجت های مهمی دارید می توانید این نماز را بخوانید

۱۷ دی ۱۳۹۲
بدون دیدگاه

جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی آمد و گفت سه قفل در زندگی ام وجود دارد و سه کلید از شما می خواهم.

– قفل اول اینست که دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم.

۱۶ دی ۱۳۹۲
بدون دیدگاه

در ایام جهالت جوانی و در یک روز که حوصلم حسابی سر رفته بود زنگ زدم ???

خانم محترمی گوشی رو برداشت
با اعتماد به نفس و جدی گفتم :شماره ادیسون رو لطف کن?د ! کار فوری با ایشون دارم !!