برچسب: رسول الله

۰۲ خرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

ماه شعبان ماه دعا و انجام اعمال مختلف بوده به طوری که دعا و روزه انسان را خصوصا در این ماه به خداوند متعال بسیار نزدیک کرده

۲۲ دی ۱۳۹۲
بدون دیدگاه

از ما نیست کسى که هر روز حساب خود را نرسد پس اگر عمل نیکى انجام داده از خداوند زیاد شدن اعمال خیر را طلب کند و اگر کار بدى مرتکب شده، از خداوند آمرزش بخواهد.

کارهایی برای عاقبت به خیری از جمله ویژگى هایى که حضرت براى اهل ذکر بر مى شمارند