برچسب: شوخی

۰۶ بهمن ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

آدابى که موجب ازدیاد عقل مى شوند۱ – استعمال بوى خوش ۲ – مسواک کردن۳ – تجارت کردن۴ – مسافرت کردن

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

نعمان دست او را گرفت، نزدیک محراب آورد و خود فرار کرد. مخرمه با قدرت تمام، عصای خود را بر فرق عثمان زد، چنان که سر او شکست