برچسب: مثبت اندیشی

۱۶ دی ۱۳۹۲
بدون دیدگاه

کافئین موجود در قهوه فعالیت سیستم مرکزی عصبی را افزایش می دهد

شناسایی تاثیر کلمات مثبت بر اثر تاثیر خاص کافئین بر بخشی از مغز که مسئول شناخت گفتار و زبان می باشد? روی می دهد.